Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Version 2.0 (November 2020)

1. O čo ide v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov?

2. Kto sme?

3. Čo sú „osobné údaje“ a čo znamená „spracúvanie“?

4. Pre koho a na čo je toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určené?

5. Ktoré osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

6. Komu postupujeme vaše osobné údaje?

7. Poskytujeme vaše osobné údaje do zahraničia?

8. Vykonávame profilovanie alebo robíme automatizované individuálne rozhodnutia?

9. Ako chránime vaše osobné údaje?

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

11. Ako spracúvame osobné údaje detí?

12. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

13. Na čo treba ešte dbať?

14. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov


1. O čo ide v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré osobné údaje, akým spôsobom a na aké účely spracúvame.

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás informujeme o tom, ako a prečo vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame, aby ste získali prehľad o tom:

 • ktoré osobné údaje o vás získavame;
 • na aký účel vaše osobné údaje používame;
 • ako dlho vaše osobné údaje uchovávame;
 • kto má prístup k vašim osobným údajom; a
 • ktoré práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom.
 • V nasledujúcom texte nájdete príslušné informácie a vysvetlenia. Bližšie informácie nájdete v tabuľke na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete v bode 2.

2. Kto sme?

Za každé spracovanie údajov je z hľadiska práva na ochranu osobných údajov zodpovedná určitá organizácia. Je to vždy tá organizácia, ktorá určí, či sa majú údaje určitým spôsobom spracúvať, za akým účelom sa má toto spracúvanie vykonávať a aké zásady majú pre toto spracúvanie platiť. Za spracúvanie údajov podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je zo zásady zodpovedná nasledujúca organizácia („my“ alebo „nami“):

 

AMC Österreich Handelsgesellschaft mbH
Handelskai 388/Top 222, 1020 Wien
Telefón: +43-1-2582618
E-mail:  privacy@amc.info

 

V určitých prípadoch nenesieme zodpovednosť my, ale iný subjekt:

 • Ak máte kontakt s iným podnikom skupiny AMC, je za spracúvanie údajov zodpovedný spravidla vždy tento podnik
 • V určitých prípadoch postupujeme vaše osobné údaje inému podniku skupiny AMC alebo tiež tretím osobám, napr. externým spolupracovníkom, ktorí z nášho poverenia ponúkajú a predávajú produkty a služby AMC. V takýchto prípadoch je zodpovedným subjektom dotknutý príjemca.

 

3. Čo sú „osobné údaje“ a čo znamená „spracúvanie“?

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré je možné uviesť do spojitosti s určitou fyzickou osobou, tzn. s človekom. K nim patria napríklad nasledujúce informácie, ak sa dajú priradiť určitej fyzickej osobe:

 • Kontaktné informácie napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • Ďalšie osobné údaje ako napr. pohlavie, dátum narodenia a vek, rodinný stav, národnosť
 • Nákupné údaje, napr. údaje o objednávkach, nákupná história, preferencie a afinita k určitým výrobkom
 • Osobné preferencie, napr. stravovacie zvyklosti, kuchárske umenie
 • Finančné údaje, napr. číslo kreditnej karty, údaje o bankovom spojení, bonita
 • Údaje týkajúce sa zamestnania, napr. druh zamestnania, titul, funkcia, vzdelanie, predchádzajúci zamestnávatelia, schopnosti a skúsenosti, povolenia, akreditácie a členstvá
 • Záznamy o vašich návštevách na našich internetových stránkach

Nespracúvame bezpodmienečne všetky osobné údaje uvedené v tomto bode. Konkrétne informácie o nami spracúvaných osobných údajoch nájdete v bode 5 a v tabuľke na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

„Spracúvanie“ znamená teda každú operáciu s vašimi osobnými údajmi. Sem patrí napríklad:

 • získavanie, ukladanie a uchovávanie
 • usporadúvanie, štruktúrovanie a spravovanie
 • prepracúvanie alebo zmena
 • vyhľadávanie a prehliadanie
 • využívanie a používanie
 • poskytovanie
 • preskupovanie a kombinovanie
 • obmedzenie
 • vymazanie alebo likvidácia
 • postúpene a prenos


4. Pre koho a na čo je toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určené?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre každé spracúvanie osobných údajov v súvislosti so všetkými našimi podnikateľskými činnosťami vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Pre určité služby môžu platiť dodatočné vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V takomto prípade upozorníme na tieto ustanovenia vhodným spôsobom.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracúvanie osobných údajov všetkých „dotknutých osôb“. K dotknutým osobám patria napríklad nasledujúce osoby:

 • osoby, ktoré nám napíšu alebo ktoré s nami nadviažu kontakt iným spôsobom
 • zákazníci alebo záujemcovia, ktorých navštívia naši predajcovia alebo externí pracovníci
 • účastníci predajných podujatí, kurzov varenia a iných akcií pre zákazníkov
 • návštevníci našich firemných priestorov
 • návštevníci našich internetových stránok
 • používatelia našich aplikácií;
 • príjemcovia informácií a marketingovej komunikácie
 • účastníci súťaží, výherných hier alebo prieskumov
 • kontaktné osoby našich obchodných partnerov a naši externí pracovníci; ako aj
 • uchádzači o miesto

 
5. Ktoré osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

V závislosti od dôvodu a účelu spracúvame veľmi rôzne  osobné údaje. Bližšie informácie nájdete v tomto odseku a v [vytvorte prepojenie: tabuľke] na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Okrem iného spracúvame osobné údaje v nasledujúcich situáciách na nasledujúce účely:

 • Komunikácia: Spracúvame osobné údaje, ak vy nadviažete kontakt s nami alebo ak my nadviažeme kontakt s vami, napr. ak kontaktujete náš zákaznícky servis a ak nám napíšete alebo zavoláte. Pritom nám stačia spravidla údaje ako meno a kontaktné údaje, obsah a čas príslušných správ. Tieto údaje použijeme na to, aby sme vám mohli podať informácie, spracovať vašu žiadosť alebo aby sme mohli s vami komunikovať. V rámci skupiny AMC môžeme správy postúpiť príslušným podnikom alebo subjektom, napr. ak sa vaša žiadosť týka iného podniku.
 • Kúpa tovarov a využívanie služieb: Osobné údaje získavame a spracúvame aj vtedy, ak využijete naše služby, napr. ak si kúpite náš tovar alebo využijete naše služby. Okrem vašich kontaktných údajov potrebujeme na to aj údaje o objednanom tovare alebo službe ako aj o preferovanom platobnom prostriedku. Pri nákupoch na faktúru môžeme okrem toho preveriť vašu bonitu. Za týmto účelom získavame spravidla informácie od špecializovaných organizácií, tzv. kreditných agentúr. Pritom spracúvame vaše osobné údaje napr. za účelom realizácie objednávok a zmlúv, vrátane zasielania potvrdení o objednávke a expedícii, potvrdení o dodávke, a z titulu dodávok a fakturácie ako aj poskytovania záruky. Z nich odvodzujeme údaje o vašich preferenciách a afinitách k určitým výrobkom a službám, ktoré nám pomáhajú cielene vás informovať o našich ponukách a vo všeobecnosti lepšie zacieliť našu ponuku na dopyt našich zákazníkov.
 • Predajné podujatia a akcie pre zákazníkov: Taktiež spracúvame osobné údaje, keď uskutočňujeme predajné podujatia a akcie pre zákazníkov (napr. predvádzanie výrobkov, kurzy varenia alebo reklamné podujatia). Sem patrí meno a adresa účastníkov resp. záujemcov a podľa okolností ďalšie údaje, napr. dátum narodenia. Tieto údaje spracúvame za účelom realizácie akcií pre zákazníkov, ale tiež na to, aby sme mohli s vami nadviazať priamy kontakt a vzbudiť vo vás záujem o naše výrobky a služby.
 • Informovanie a priama reklama: Osobné údaje spracúvame rozličným spôsobom za informačnými a reklamnými účelmi. Ak sa napríklad zaregistrujete na niektorej z našich internetových stránok, spracúvame vaše kontaktné údaje, vami poskytnuté údaje o stravovacích zvyklostiach, kuchárskom umení a preferenciách ako aj informácie o využívaní informačných bulletinov a o výrobkoch, ktoré ste si doposiaľ zakúpili, aby sme vás lepšie spoznali a aby sme mohli našu ponuku lepšie zacieliť na vás. Ak ste si zakúpili náš výrobok, informujeme vás okrem toho formou obežníka  pravidelne o našej ponuke.
 • Návšteva webových stránok; používanie aplikácií: Pri vašej návšteve našich webových stránok spracúvame osobné údaje. Spracovanie závisí od ponuky a funkčnosti webovej stránky. Medzi tieto údaje patria napríklad údaje súboru denníka, informácie o čase prístupu na našu webovú stránku, trvaní návštevy a prístupoch k stránkam. Tieto údaje používame z dôvodu IT bezpečnosti, ale tiež na zlepšenie užívateľskej prívetivosti webovej stránky a jej funkcií.  Tiež používame súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory, ktoré sa dočasne alebo trvale ukladajú do vášho zariadenia pri vašej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookies sú často potrebné pre funkčnosť webovej stránky. Iné sa používajú na prispôsobenie ponuky. Používame tiež analytické nástroje, ako je Google Analytics. Tieto nástroje umožňujú vyhodnotiť správanie používateľov na príslušných webových stránkach. Napokon môžeme použiť funkcie od poskytovateľov, ako je Facebook, čo môže mať za následok, že daný poskytovateľ bude o vás spracovávať údaje. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov. Tam sa tiež dozviete, ako môžete zabrániť týmto aktivitám spracovania.
 • Súťaže, výherné hry alebo prieskumy: Z času na čas usporadúvame súťaže alebo výherné hry a uskutočňujeme prieskumy. Pritom spracúvame vaše kontaktné údaje a údaje o vašej účasti pre uskutočnenie súťaží, výherných hier alebo prieskumov a taktiež vami odovzdané odpovede. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete vždy v príslušných podmienkach účasti.
 • Obchodní partneri: Spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami a obchodnými partnermi, napr. s nezávislými externými pracovníkmi, dodávateľmi, komerčnými odberateľmi tovarov a služieb, kooperačnými partnermi a poskytovateľmi služieb (napr. poskytovatelia IT služieb). Pritom spracúvame vždy osobné údaje o kontaktných osobách v týchto spoločnostiach, napr. meno, funkcia a titul a taktiež údaje o výkonoch a platbách.
 • Uchádzanie o miesto: Osobné údaje spracúvame aj vtedy, ak sa u nás uchádzate o miesto. Za týmto účelom potrebujeme spravidla bežné informácie a podklady uvádzané v oznámení o voľnom pracovnom mieste.
 • Ochrana práv: Spracúvame osobné údaje v rôznych konšteláciách, aby sme chránili naše práva, napr. pri súdnom, predsúdnom alebo mimosúdnom presadzovaní našich nárokov alebo pri ich presadzovaní pred domácimi a zahraničnými orgánmi verejnej moci alebo aby sme sa bránili pred nárokmi uplatňovanými voči nám. Tak napríklad môžeme si ujasniť naše vyhliadky na úspech v konaní alebo predložiť podklady určitej inštitúcii. Môže sa tiež stať, že budeme orgánom verejnej moci vyzvaní, aby sme poskytli podklady, ktoré obsahujú osobné údaje.

 Na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov opisuje bližšie, ktoré typy osobných údajov o vás získavame, ako, za akým účelom a na akom právnom základe ich využívame a či ste povinní nám tieto osobné údaje oznámiť.


6. Komu postupujeme vaše osobné údaje?

Naši zamestnanci a externí pracovníci majú prístup k vašim osobným údajom, ak je to pre opísané účely a činnosť dotknutých zamestnancov alebo externých pracovníkov potrebné. Konajú pritom podľa našich pokynov a sú pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi zaviazaní k dôvernosti a mlčanlivosti.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje na rôzne účely spracovania postúpiť aj iným podnikom v rámci skupiny AMC a našim externým pracovníkom. Takto sa môžu vaše osobné údaje pre dané účely spracúvať a kombinovať aj spolu s osobnými údajmi, ktoré pochádzajú z iného podniku skupiny AMC alebo od externého zamestnanca.

Vaše osobné údaje môžeme postúpiť tretím osobám, ak chceme využívať ich služby. Pritom ide najmä o služby v nasledujúcich oblastiach:

 • IT služby, napr. služby týkajúce sa ukladania údajov (hosting), zasielanie informačných bulletinov elektronickou poštou, analýza dát atď.
 • Poradenské služby, napr. služby daňových poradcov, právnikov, firemných konzultantov, poradcov v oblasti získavania a sprostredkovania personálu
 • Služby v oblasti špedície a logistiky, napr. zasielanie objednaného tovaru
 • Ekonomické informácie a inkaso, napr. ak chcete nakupovať na faktúru alebo v prípade neuhradenia splatných pohľadávok

 Postúpenie osobných údajov v ďalších prípadoch je možné. Predovšetkým vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím osobám (napr. orgánom verejnej moci), ak je to zo zákona predpísané. Okrem toho si vyhradzujeme právo na spracovanie vašich osobných údajov pre prípad splnenia súdneho nariadenia alebo uplatňovania právnych nárokov resp. ochrany pred nimi alebo ak to budeme z iných právnych dôvodov považovať za potrebné.


7. Poskytujeme vaše osobné údaje do zahraničia?

Príjemcovia vašich osobných údajov (oddiel 6) sa môžu nachádzať v zahraničí - dokonca aj mimo EÚ alebo EHP. Skupina AMC je zastúpená globálne. Zoznam krajín je uvedený v pravom hornom rohu tejto webovej stránky. Príslušné krajiny nemusia mať zákony, ktoré chránia vaše osobné údaje v rovnakom rozsahu ako zákony vo Švajčiarsku, EÚ alebo EHP. Máme na mysli také krajiny, ktoré neposkytujú primeranú ochranu „tretích krajín“. Ak poskytneme vaše osobné údaje príjemcovi z tretej krajiny, prijmeme príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Za týmto účelom uzatvárame dohody o prenose údajov založené na štandardných zmluvných doložkách EÚ. Kópiu môžete nájsť tu.

 

8. Vykonávame profilovanie alebo robíme automatizované individuálne rozhodnutia?

„Profilovanie“ znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracovania na analýzu alebo predpovedanie určitých osobných aspektov. Takéto profilovanie môžeme vykonať na účely uvedené v časti 5. Napríklad analyzujeme nákupné správanie, používanie našich webových stránok, portálov a aplikácií a na základe toho vytvárame predpoklady o vašich osobných záujmoch, preferenciách, sympatiách a zvykoch. Toto profilovanie nám pomáha lepšie prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám. Podporuje to tiež našu IT bezpečnosť. Na zlepšenie kvality našich analýz môžeme tiež prepojiť osobné údaje, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov, napríklad údaje zhromaždené offline a online, ako aj údaje zhromaždené prostredníctvom našich rôznych služieb alebo údaje, ktoré dostávame od iných spoločností v skupine AMC.

„Automatizované rozhodnutia individuálnych prípadov“ sú rozhodnutia, ktoré sa prijímajú úplne automaticky, t. j. bez akéhokoľvek relevantného ľudského vplyvu, a ktoré majú na vás negatívne právne účinky alebo iné podobné negatívne účinky. Zásadne nerobíme automatizované individuálne rozhodnutia. Ak v individuálnych prípadoch použijeme automatizované individuálne rozhodnutia, budeme vás osobitne informovať.


9. Ako chránime vaše osobné údaje?

Používame primerané technické a organizačné postupy, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili ich pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a čelili nebezpečenstvu straty, náhodnej zmeny, nechceného poskytnutia alebo neoprávneného prístupu. Najmä však elektronický prenos informácií prináša so sebou bezpečnostné riziká, ktoré sa nedajú úplne vylúčiť. Ak informácie prenášate touto cestou, konáte tak na vlastné riziko.


10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako si to vyžaduje konkrétny účel, na ktorý sme ich získali. Osobné údaje ďalej uchovávame, ak máme na ich uchovávaní oprávnený záujem, napr. ak potrebujeme osobné údaje na plnenie zmluvných záväzkov (napr. záväzky z titulu záruky), presadzovanie nárokov alebo ochranu pred presadzovaním nárokov, na archivačné účely a zabezpečenie IT bezpečnosti alebo ak plynie premlčacia lehota. Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje, ak podliehajú zákonnej lehote uchovávania. Pre určité údaje platia krátke lehoty uchovávania, napr. pri záznamoch z bezpečnostných kamier alebo pre záznamy určitých operácií na internete (protokolačné údaje).

 
11. Ako spracúvame osobné údaje detí?

Zo zásady nespracúvame žiadne osobné údaje detí. Ak by to malo byť napriek tomu potrebné, dbáme na to, aby sme deti osobitne chránili, a ak spracúvame osobné údaje detí na základe súhlasu, požiadame rodičov resp. zákonných zástupcov o ich súhlas. Ak bol súhlas za dieťa vydaný rodičmi alebo zákonnými zástupcami, môže dieťa po dosiahnutí dospelosti tento súhlas neskôr odvolať.


12. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Môžete kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov alebo slobodne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov máte najmä v súvislosti s priamym marketingom. Ak odvoláte svoj súhlas alebo ak účinne vyjadríte nesúhlas s ďalším spracúvaním údajov na určité účely, nesmieme osobné údaje na dané účely ďalej spracúvať.

Okrem toho máte nasledujúce práva:

Právo

Predmet

Poznámky

Právo na prístup k údajom

Máte právo, bezplatne nás kedykoľvek požiadať o nahliadnutie do svojich, u nás uchovávaných osobných údajov, ak tieto spracúvame. Môžete preveriť, ktoré osobné údaje o vás spracúvame a či tieto údaje využívame v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov.

V individuálnych prípadoch môže byť právo na prístup k údajom obmedzené alebo vylúčené, najmä:

 • ak vás nevieme v dostatočnom rozsahu identifikovať;
 • na ochranu práv a slobôd iných osôb (napr. povinnosť zachovávania mlčanlivosti alebo práva tretích osôb na ochranu osobných údajov);
 • pri excesívnom výkone práva na prístup k údajom (alternatívne môžeme v takomto prípade požadovať za poskytnutie prístupu k údajom poplatok); alebo
 • ak by prístup k údajom v plnom rozsahu vyžadoval neprimerané úsilie.
 

Právo na opravu

Máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov a byť informovaní o tejto oprave.

 

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Vymazanie svojich osobných údajov môžete požadovať, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na sledované účely;
 • účinne odvoláte svoj súhlas alebo účinne namietate voči spracúvaniu osobných údajov;
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.
 

V individuálnych prípadoch môže byť právo na vymazanie vylúčené, najmä ak je spracúvanie potrebné na:

 • uplatnenie slobody prejavu;
 • plnenie zákonnej povinnosti alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 • uplatňovanie právnych nárokov.
 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých podmienok máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. To môže napríklad znamenať, že osobné údaje nebudú (predbežne) spracúvané alebo že zverejnené osobné údaje budú (predbežne) odstránené z internetovej stránky.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo bezplatne získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v čitateľnom formáte, ak:

 • sa konkrétne spracúvanie údajov zakladá na vašom súhlase alebo ak je potrebné na plnenie zmluvy, a
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 

V závislosti od konkrétneho prípadu môžu byť vaše osobné údaje prenesené vám alebo tiež priamo tretiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu voči spôsobu spracúvania vašich osobných údajov.

 

 

13. Na čo treba ešte dbať?

Právny základ: Nariadenie GDPR požaduje, aby bol vždy uvedený právny základ spracúvania osobných údajov. V [vytvorte prepojenie: tabuľke] na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom, na akom právnom základe sa príslušné spracúvanie osobných údajov typicky zakladá.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje: Nariadenie GDPR ďalej požaduje, aby sme vás informovali o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy a či ste povinní poskytnúť osobné údaje a aké sú možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Príslušné informácie nájdete tiež v [vytvorte prepojenie: tabuľke] na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov je spravidla dobrovoľné.

Osobné údaje tretích osôb: Za určitých okolností nám chcete alebo musíte preniesť údaje tretích osôb. Upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade ste povinní informovať dotknuté osoby o tomto prenose údajov a o predloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov a vyžiadať si súhlas dotknutej osoby na tento prenos.


14. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť, ak zmeníme naše aktivity spracovania údajov alebo ak začnú platiť nové právne predpisy. Na činnosť spracovania údajov sa vo všeobecnosti vzťahuje verzia Zásad ochrany osobných údajov platná na začiatku príslušného spracovania

Tabuľka: Dôvod získavania údajov; rozsah, účel spracúvania a povinnosť poskytnúť osobné údaje; právny základ spracúvania

 • Komunikácia s nami
 • Kúpa tovarov a využívanie služieb
 • Účasť na predajných podujatiach a akciách pre zákazníkov
 • Elektronické informačné bulletiny a priamy marketing
 • Návšteva našej internetovej stránky (všeobecne)
 • Návšteva našej internetovej stránky (cookies)
 • Návšteva našej internetovej stránky (vyhodnotenia) 
 • Používanie našich aplikácií
 • Návšteva našej internetovej stránky (social plug-ins)
 • Účasť na súťažiach, výherných hrách a prieskumoch
 • Wi-Fi v našich priestoroch
 • Kontakt s našou spoločnosťou ako obchodným partnerom
 • Uchádzanie sa o miesto
 • Dodržanie zákonných požiadaviek
 • Ochrana práv

V tejto tabuľke nájdete podrobné informácie o jednotlivých účeloch spracúvania, o osobných údajoch, ktoré sú pre tieto účely spracúvané, o uplatniteľnom právnom základe a o prípadnej povinnosti poskytnúť nám príslušné osobné údaje. Vezmite, prosím, na vedomie, že v mnohých prípadoch nie je konečný výpočet možný. Ak si želáte ďalšie informácie o jednotlivých formách spracúvania osobných údajov, sme vám radi k dispozícii pod kontaktnými údajmi uvedenými v bode 2.

 

Dôvod získavania údajov

Spracúvané osobné údaje

Účel spracúvania a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Právny základ

Komunikácia s nami

Osobné údaje získavame, keď s nami písomne, elektronicky alebo telefonicky nadviažete kontakt, napr. keď využijete služby nášho zákazníckeho servisu. Pritom spracúvame kontaktné a komunikačné údaje, ku ktorým patria najmä nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno;
 • v závislosti od komunikácie vaše kontaktné údaje ako napr. poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • obsah a čas komunikácie.
 

Vaše údaje spracúvame v tejto súvislosti na nasledujúce účely:

 • služby zákazníkom a starostlivosť o zákazníkov, všeobecná komunikácia s vami.
 • zabezpečovanie kvality a školenie: prípadné zaznamenávanie hovorov nám pomáha analyzovať a zlepšovať naše postupy.

Nie ste samozrejme povinní, uviesť nám pritom určité údaje. Často vám však môžeme odpovedať len vtedy, ak nám uvediete určité minimálne údaje.

Interakcia s našim zákazníckym servisom prebieha z vašej iniciatívy, čo chápeme ako súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete za účelom uzavretia zmluvy, našim právnym základom je plnenie zmluvy alebo prijatie krokov pred uzavretím zmluvy.

Kúpa tovarov a využívanie služieb

Keď u nás nakupujete, spracúvame osobné údaje súvisiace s vašim nákupným a platobným správaním. Sem patria najmä nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno;
 • vaše kontaktné údaje ako aj dodacia a fakturačná adresa;
 • údaje o výrobkoch, ktoré ste si objednali;
 • platobné informácie.

Pri nákupoch na faktúru môžeme preveriť vašu bonitu. Za týmto účelom získavame spravidla informácie od špecializovaných organizácií, tzv. kreditných agentúr.

Údaje o nákupoch môžeme tiež vyhodnocovať a spájať s inými osobnými údajmi, ktoré sme o vás získali (napr. údaje o vašom nákupnom správaní, vašich stravovacích zvyklostiach a kuchárskom umení).

V tomto prípade spracúvame vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Realizácia: Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme vedeli evidovať vaše nákupy a v prípade objednávky vyexpadovať tovar.
 • Zákaznícky servis, napr. pri spracúvaní nárokov z titulu záruky.
 • Informácie o vašom nákupnom správaní: Analyzujeme nákupné správanie našich zákazníkov a ďalšie údaje, ktoré nám o sebe poskytnete, a získavame z toho informácie, ktoré zohľadňujeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Nie ste povinní poskytnúť nám pri nákupoch osobné údaje. Objednávky, nákup služieb a nákup určitých tovarov však nie sú možné bez toho, aby sme spracúvali osobné údaje.

Právnym základom nášho spracovania je plnenie zmluvy.

Spracovanie informácií o vašom nákupnom správaní je založené na oprávnených záujmoch. Prostredníctvom zhromaždených osobných údajov môžeme prispôsobiť naše služby lepšie a konkrétnejšie vašim potrebám a záujmom a rozširovať a zlepšovať našu ponuku.

Účasť na predajných podujatiach a akciách pre zákazníkov

Spracúvame osobné údaje, keď uskutočňujeme predajné podujatia alebo akcie pre zákazníkov (ako napr. predvádzanie výrobkov alebo kurzy varenia). Sem patria najmä nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno;
 • vaše kontaktné údaje;
 • vaša účasť resp. neúčasť;
 • ďalšie údaje zamerané na zákaznícku akciu, napr. váš dátum narodenia.

Vaše osobné údaje môžeme tiež vyhodnocovať a spájať s inými osobnými údajmi, ktoré sme o vás získali (napr. údaje o vašom nákupnom správaní, vašich stravovacích zvyklostiach a kuchárskom umení).

Spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vás mohli pozvať na naše predajné podujatia a akcie pre zákazníkov a zostali s vami v kontakte a aby sme vám mohli ponúkať naše výrobky a služby.

Účasť na predajných podujatiach a akciách pre zákazníkov je vždy dobrovoľná, avšak bez spracúvania osobných údajov zväčša nemožná.

Spracúvame vaše osobné údaje, keď nám udelíte svoj súhlas na to, aby sme vás informovali o relevantných akciách pre zákazníkov, alebo keď sa prihlásite na niektorú z našich akcií pre zákazníkov.

Uvedené formy spracúvania sú okrem toho v našom oprávnenom záujme, pretože nám umožňujú nadviazať s vami osobný kontakt a lepšie vás spoznať. Takto vieme naše služby lepšie a cielenejšie zamerať na vaše potreby a záujmy a rozširovať a zlepšovať našu ponuku.

Elektronické informačné bulletiny a priamy marketing

Ak sa prihlásite na odber elektronického informačného bulletinu alebo ak u nás nakupujete výrobky, spracúvame najmä nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno;
 • vaše kontaktné údaje;
 • príp. vašu e-mailovú adresu;
 • informáciu, či ste súhlasili resp. nesúhlasili so zasielaním informačného bulletinu.

Okrem toho môžeme spracúvať údaje o vašom používaní informačného bulletinu, najmä nasledujúce osobné údaje:

 • doručovanie bulletinu;
 • otvorenie resp. preposlanie bulletinu;
 • odkazy, na ktoré ste klikli (cieľ, dátum a čas).

Vaše osobné údaje môžeme tiež vyhodnocovať a spájať s inými osobnými údajmi, ktoré sme o vás získali  (napr. údaje o vašom nákupnom správaní, vašich stravovacích zvyklostiach a kuchárskom umení).

Spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli doručovať elektronický informačný bulletin alebo obežníky s informáciami a ponukami k našim výrobkom. Osobné údaje o vašom používaní elektronického informačného bulletinu spracúvame na to, aby sme vás lepšie spoznali a aby sme našu ponuku vedeli lepšie zacieliť na vás.

Spracúvanie týchto údajov je pre vás dobrovoľné. Ak nám však neposkytnete svoje osobné údaje, najmä e-mailovú adresu, nebudeme vám môcť ponúknuť túto službu.

Svoj súhlas k zasielaniu elektronického informačného bulletinu alebo k inému priamemu marketingu môžete kedykoľvek odvolať, tým, že sa z tejto služby odhlásite. Môžete tak urobiť cez odkaz uvedený v každom elektronickom informačnom bulletine alebo nás môžete tiež kontaktovať bod 2.

Vaše prihlásenie na odber elektronického informačného bulletinu alebo vaše dobrovoľné poskytnutie ďalších údajov chápeme ako súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov na uvedené účely.

Uvedené formy spracúvania sú okrem toho v našom oprávnenom záujme, pretože nám umožňujú nadviazať s vami osobný kontakt a lepšie vás spoznať. Takto vieme naše služby lepšie a cielenejšie zamerať na vaše potreby a záujmy a rozširovať a zlepšovať našu ponuku.

Návšteva našej internetovej stránky (všeobecne)

Pri každom prístupe na naše internetové stránky sú nám vašim prehliadačom z technických dôvodov prenesené určité údaje a uložené do protokolačných súborov, tzv. súborov Log. Pritom ide napr. o nasledujúce užívateľské údaje:

 • IP adresa a špecifické údaje zariadenia ako napr. MAC adresa zariadenia;
 • prezerané obsahy a dátum a čas návštevy internetovej stránky.
 

Vaše osobné údaje spracúvame v tejto v súvislosti na nasledujúce účely:

 • Poskytnutie internetovej stránky: Zaznamenávanie určitých protokolačných súborov je nevyhnutne spojené s poskytnutím internetovej stránky.
 • Správa internetovej stránky: Spracúvanie protokolačných súborov nám pomáha pri údržbe stránok a odstraňovaní chýb, pri zabezpečovaní bezpečnosti našej internetovej stránky a v boji proti podvodom.
 • Individualizácia a optimalizácia internetovej stránky: Našu internetovú stránku chceme stvárniť čo najindividuálnejšie a čo najkomfortnejšie pre používateľa. Na tento účel ukladáme individuálne nastavenia, napr. o tom, že ste túto internetovú stránku už v minulosti otvorili, aké nastavenia (napr. nastavenia jazyka) ste vtedy vykonali a ktoré funkcionality ste využívali.
 

Spracúvanie protokolačných súborov je v našom oprávnenom záujme.

 

Návšteva našej internetovej stránky (cookies)

V závislosti od funkcionality ukladáme cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré automaticky vytvára váš prehliadač a ukladá ich na vašom koncovom zariadení, keď navštívite našu internetovú stránku. Používame jednak session cookies, v ktorých sa ukladá jednoznačné identifikačné číslo, takzvané session ID, a informácia o pôvode a dobe uchovávania cookies. Tieto cookies sa po návšteve našej internetovej stránky znova vymažú. Na druhej strane používame permanentné cookies, ktoré zostanú uložené aj po ukončení relácie s prehliadačom. Takéto cookies slúžia na opätovné rozpoznanie užívateľa pri neskoršej návšteve stránky.

V prípade cookies sa často nespracúvajú žiadne osobné údaje. Je sotva možné, aby sme informácie získané prostredníctvom ccookie vedeli priradiť určitej osobe.

Používame cookies na nasledujúce účely:

 • Cookies nám pomáhajú zaručiť a zabezpečiť rôzne funkcie a ponuky našej internetovej stránky.
 • Ukladanie cookies nám umožňuje uľahčiť vám používanie našej internetovej stránky a poskytnúť vám funkcionality čo najpriateľskejšie pre používateľa, napr. tým, že sa ukladajú jazykové nastavenia alebo vstupy vykonané po dobu trvania relácie s prehliadačom.
 • Cookies slúžia okrem toho na to, aby sme naše online ponuky prispôsobili vašim potrebám. Tým, že získavame a vyhodnocujeme informácie o používaní stránky vo všeobecnosti, o správaní sa návštevníkov našej internetovej stránky a o použitých koncových zariadeniach, vieme vám zasielať cielené ponuky na tovary a služby ako aj ďalšie informácie, ktoré by vás mohli obzvlášť zaujímať.

Nie ste povinní akceptovať nami používané cookies. Svoje koncové zariadenie (tablet, PC, smartfón atď.) môžete nakonfigurovať tak, aby sa vždy predtým, ako sa vytvorí nový cookie, zobrazilo upozornenie. Takto máte možnosť cookies aj zamietnuť. Okrem toho môžete cookies vymazať zo svojho koncového zariadenia. Môžete tiež zamedziť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookie (vrátane svojej IP adresy) a ich spracúvaniu, tým, že si stiahnete a nainštalujete príslušný doplnok (add-on) k prehliadaču.

Odmietnutie resp. deaktivovanie cookies však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie internetovej stránky.

Používanie cookies slúži našim oprávneným záujmom. Niektoré cookies sú potrebné napr. na uloženie individuálnych nastavení. Táto individualizácia je aj v záujme návštevníkov našich internetových stránok. Aj analýza používania našich internetových stránok predstavuje oprávnený záujem.

Návšteva našej webovej stránky (súbory cookies vo všeobecnosti)

Táto webová stránka využíva súbory cookies a podobné funkcie, ako sú uvedené v našom Oznámení o súboroch cookies. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré váš prehliadač vytvára automaticky a ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri vašej návšteve našej webovej stránky. Na jednej strane využívame cookies relácie, v ktorých je uložené jedinečné identifikačné číslo, takzvané ID relácie, a informácie o pôvode a perióde ukladania súborov cookies. Tieto súbory cookies sa vymažú po vašej návšteve našej webovej stránky. Na druhej strane využívame trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené aj po ukončení príslušnej relácie prehliadača. Takéto súbory cookies sa využívajú na rozpoznanie návštevníka pri neskoršej návšteve.

osobné údaje, môžu však zaznamenávať, ako používateľ príslušnú stránku používa. Tieto záznamy je možné spájať s údajmi z iných internetových stránok, ak používajú túto istú službu. Takto je možné zaznamenávať správanie konkrétneho používateľa naprieč viacerými internetovými stránkami. Príslušný poskytovateľ môže tieto údaje využívať aj na vlastné účely, napr. na personalizovanú reklamu.

Tieto informácie využívame na to, aby sme lepšie pochopili, ako sa používa naša internetová stránka, a aby sme zlepšili jej obsah, funkcionalitu a nájditeľnosť. Môžeme napr. vidieť, z ktorých stránok k nám prichádza väčšina návštevníkov, ktoré stránky sú najčastejšie navštevované a pri ktorej stránke nás väčšina návštevníkov opustí.

Používaniu služby Google Analytics môžete zabrániť tým, že nainštalujete doplnok k svojmu prehliadaču, tzv. browser-add-on. Môžete tiež aktivovať tzv. Opt-Out cookie, tým, že kliknete sem. Opt-Out cookie  zamedzí budúcemu zaznamenávaniu. To platí však len pre príslušný prehliadač. Ak chcete zabrániť zaznamenávaniu pre rôzne koncové zriadenia, musíte Opt-Out vykonať na všetkých používaných koncových zariadeniach. Ak odstránite svoje cookies v prehliadači, odstráni sa aj Opt-Out cookie.

Využívanie potrebných súborov cookies slúži našim oprávneným záujmom. Niektoré súbory cookies sú potrebné napríklad na uloženie jednotlivých nastavení alebo na ponúkanie nákupných košíkov. Táto individualizácia je tiež v záujme návštevníkov našej webovej stránky.

Naším právnym základom pre štatistické a marketingové súbory cookies je váš súhlas daný prostredníctvom bannera súborov cookies pri vašom prístupe na túto webovú stránku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na odkaz „Zmeniť váš súhlas“ alebo „Odvolať váš súhlas“ v našom Oznámení o súboroch cookies

 

 

Návšteva našej webovej stránky (hodnotenie správania používateľov)

Na našej webovej stránke využívame Google Analytics, analytickú službu spoločnosti Google, Inc. Google Analytics využíva súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Všeobecné informácie o súboroch cookies nájdete v tejto tabuľke v časti „návšteva našej webovej stránky (súbory cookies vo všeobecnosti)“. Týmto sa ukladajú informácie o vašom správaní sa na našej webovej stránke a o použitom zariadení (počítač, tablet, smartfón atď.).

Tieto informácie sú uložené na serveri spoločnosti Google v USA. Vaša IP adresa však bude najskôr skrátená v EÚ alebo EHP. Úplná IP adresa bude prenesená do USA iba vo výnimočných prípadoch. Google Analytics tiež umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi niekoľkými koncovými zariadeniami k pseudonymnému používateľskému ID a analyzovať tak aktivity neznámeho používateľa na rôznych zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach používania spoločnosti Google a Zásadách ochrany osobných údajov.

Využívame tiež podobné služby od iných poskytovateľov, ktorí sú uvedení v našom Oznámení o súboroch cookies. Poskytovatelia často nezískavajú žiadne osobné údaje, ale môžu zaznamenávať, ako používateľ používa príslušnú webovú stránku. Tieto záznamy môžu byť prepojené s informáciami z iných webových stránok, ktoré využívajú rovnakú službu. Správanie konkrétneho používateľa je možné zaznamenať na viacerých webových stránkach a zariadeniach. Príslušný poskytovateľ môže tieto údaje použiť aj pre svoje vlastné účely, napr. pre personalizovanú reklamu.

Tieto informácie sa využívajú na lepšie pochopenie používania našej webovej stránky a na zlepšenie jej obsahu, funkčnosti a jednoduchého prístupu. Napríklad môžeme vidieť, z ktorých stránok k nám väčšina návštevníkov prichádza, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie a z ktorých nás väčšina návštevníkov opúšťa.

Využívaniu služby Google Analytics môžete zabrániť nainštalovaním doplnku pre svoj prehľadávač, ktorý je k dispozícii tu.

Naším právnym základom pre štatistické a marketingové súbory cookies je váš súhlas daný prostredníctvom bannera súborov cookies pri prvom prístupe na túto webovú stránku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na odkaz „Zmeniť váš súhlas“ alebo „Odvolať váš súhlas“ v našom Oznámení o súboroch cookies.

 

Návšteva našej webovej stránky (Facebook Pixel)

 

Naša webová stránka využíva takzvaný „Facebook Pixel“ od spoločnosti Facebook Irland Ltd. s kanceláriami na Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

 

Facebook Pixel je integrovaný na našich webových stránkach a môže ukladať súbory cookies do vášho zariadenia. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook, keď ste prihlásení, návšteva našich ponúk sa zaznamená vo vašom profile. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné a neposkytujú nám žiadne informácie o totožnosti používateľa. Údaje však ukladá a spracúva Facebook, aby sa umožnilo prepojenie k príslušnému používateľskému profilu.

 

S Facebookom sme uzavreli tento Dodatok spoločného kontrolóra, aby sme určili príslušné zodpovednosti za dodržiavanie povinností podľa GDPR, pokiaľ ide o zhromažďovanie vašich osobných údajov a ich prenos do Facebooku.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu, ktorým sa spoločnosť Facebook riadi, a spôsobov, ako uplatniť práva dotknutej osoby voči spoločnosti Facebook, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook je zodpovedný za umožnenie práv dotknutých osôb podľa článkov 15-20 GDPR, pokiaľ ide o osobné údaje uložené Facebookom po spoločnom spracovaní.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Facebook, môžu využívať súbory cookies, webové majáky a ďalšie technológie ukladania na zhromažďovanie alebo prijímanie informácií z tejto webovej stránky a inde na internete a tieto informácie používať na poskytovanie služieb merania a zacielenie reklám. Facebook Pixel využívame na umožnenie zobrazovania reklám na Facebooku tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o naše online ponuky. Pomocou služby Facebook Pixel môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tak, že sledujeme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku.

 

Zhromažďovanie a používanie informácií na zacielenie reklám môžete deaktivovať pomocou mechanizmu na http://www.youronlinechoices.eu.

 

Naším právnym základom pre používanie Facebook Pixel je váš súhlas s marketingovými súbormi cookies prostredníctvom bannera súborov cookies pri vašom prvom prístupe na túto webovú stránku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na odkaz „Zmeniť váš súhlas“ alebo „Odvolať váš súhlas“ v našom Oznámení o súboroch cookies.

 

Používanie našich aplikácií

Vyvíjame rôzne aplikácie, napríklad na prevádzkovanie vybraných produktov AMC prostredníctvom vášho mobilného zariadenia. Používanie našich aplikácií môže vyžadovať vašu registráciu. Pri registrácii je potrebné uviesť údaje vrátane vášho mena, e-mailovej adresy a hesla. Môžete sa rozhodnúť poskytnúť ďalšie informácie o svojom profile, napríklad informácie o svojich produktoch AMC.

Údaje o aktivitách používateľa budú anonymizované a agregované pre štatistickú analýzu. Tieto údaje nie je možné priradiť jednotlivým používateľom.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať, aby sme mohli poskytovať funkcie aplikácií v súlade s podmienkami ich používania.

Používanie našich aplikácií je dobrovoľné. Používanie však vyžaduje potrebné informácie pre vašu registráciu (aby sa zabránilo zneužitiu neoprávnenými tretími stranami).

Naše spracovanie je všeobecne založené na plnení zmluvy, - v tomto prípade na podmienkach príslušnej aplikácie.

Ak vás požiadame o samostatný súhlas pre konkrétne spracovanie, bude váš súhlas právnym základom pre uvedené spracovanie.

Účasť na súťažiach, výherných hrách a prieskumoch

Získavame osobné údaje, ak sa zúčastníte súťaží, výherných hier alebo prieskumoch („podujatie“). Rozsah spracúvaných osobných údajov sa môže potom odlišovať v závislosti od podujatia. Sem patria najmä nasledujúce osobné údaje:

 • vaše meno;
 • váš dátum narodenia;
 • vaše kontaktné údaje;
 • skutočnosť, že sa podujatia zúčastňujete;
 • výsledok účasti;
 • ďalšie vami poskytnuté údaje;
 • príp. korešpondencia o podujatí.

Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v príslušných podmienkach účasti.

Vaše osobné údaje môžeme tiež vyhodnocovať alebo spájať s inými osobnými údajmi, napríklad s neosobnými štatistickými údajmi a s inými osobnými údajmi, ktoré sme o vás získali, aby sme z toho dovodili informácie o vašich preferenciách a afinitách k určitým výrobkom alebo službám.

Vaše osobné údaje spracúvame v tejto súvislosti na to, aby sme mohli uskutočniť príslušné podujatie a upovedomiť výhercu. S vašich súhlasom použijeme okrem toho vaše meno a vaše kontaktné údaje ako aj ďalšie vami uvedené údaje na účely analýzy a reklamy. Tieto údaje môžeme zlučovať s ďalšími neosobnými i osobnými údajmi, ktoré sme o vás uložili.

Účasť na takýchto podujatiach je vždy dobrovoľná, avšak bez spracúvania osobných údajov nie je možná.

Právnym základom pre naše spracovanie je plnenie zmluvy, - v tomto prípade podmienky účasti. Ak vás požiadame o samostatný súhlas pre konkrétne spracovanie, bude váš súhlas právnym základom pre uvedené spracovanie.

Wi-Fi v našich priestoroch

Získavame špecifické údaje o vašom koncovom zariadení, keď sa prihlásite prostredníctvom našej Wi-Fi infraštruktúry. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • MAC adresa koncového zariadenia (jednoznačný identifikátor zariadenia);
 • Dátum, čas a trvanie spojenia.

Vo väčšine prípadov nevieme tejto údaje priradiť určitej osobe.

Pri používaní Wi-Fi siete spracúvame najmä nasledujúce informácie:

 • trvanie spojenia;
 • poloha Wi-Fi ponuky;
 • použitý objem dát.
 

Tieto údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť Wi-Fi sieť a na účely IT bezpečnosti. Využívanie Wi-Fi ponuky je dobrovoľné. Nie ste zo zásady ani povinní, oznámiť nám osobné údaje. Využívanie Wi-Fi ponuky však bez príslušného spracúvania vašich osobných údajov nie je za určitých okolností možné.

Naše spracovanie je založené na plnení zmluvy, - v tomto prípade na realizácii Wi-Fi služieb.

Spracovanie na účely IT bezpečnosti je tiež v rámci nášho oprávneného záujmu

Kontakt s našou spoločnosťou ako obchodným partnerom

Ak pracujete pre spoločnosť, ktorá nám dodáva tovary alebo služby alebo ktorá tovary a služby od nás odoberá, alebo ktorá s nami spolupracuje iným spôsobom, spracúvame vaše osobné údaje ako napr.:

 • vaše meno;
 • váš titul, vašu funkciu, vašu oblasť pôsobnosti;
 • míľniky vašej profesijnej kariéry;
 • vaše interakcie s nami;
 • údaje o výkonoch a platbách.
 

Spracúvanie osobných údajov slúži nasledujúcim účelom:

 • na kontrolu, či od vašej spoločnosti odoberáme výkony alebo či výkony vašej spoločnosti dodávame, alebo či chceme a môžeme s vašou spoločnosťou spolupracovať;
 • na kontrolu, či vaša spoločnosť poskytuje dostatočnú bezpečnosť, napr. ak by spracúvala osobné údaje z nášho poverenia;
 • na plánovanie nasadenia našich zamestnancov a prípadne plánovanie vášho nasadenia alebo zamestnancov vašej spoločnosti;
 • na realizáciu zmlúv s vašou spoločnosťou;
 • na kontrolu a posudzovanie výkonov;
 • na prípravu a realizáciu prevzatí a predajov podniku a podobných transakcií.

Nie ste povinní oznámiť nám uvedené osobné údaje. Ak nám však uvedené osobné údaje nechcete poskytnúť, nebudeme môcť za určitých okolností s vami spolupracovať.

Toto spracúvanie opierame o skutočnosť, že vaše osobné údaje smieme spracúvať za účelom plnenia zmluvy.

Uvedené spracúvanie je okrem toho našim oprávneným záujmom, pretože nám umožňuje využívať externé služby a tým zvyšovať našu efektivitu.

Uchádzanie sa o miesto

Keď sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti, spracúvame vaše kontaktné údaje a informácie, ktoré ste nám poskytli (napr. žiadosť, kontaktné údaje, životopis, kvalifikácie, certifikáty atď.; prípadne citlivé osobné údaje, ak sa tak rozhodnete). V závislosti od pozície a profilu môžu byť v priebehu uchádzania sa o prácu požadované ďalšie osobné údaje. 

Spracúvame vaše osobné údaje, aby sme preskúmali vašu vhodnosť pre dané miesto a aby sme mohli s vami hovoriť o prípadnom zamestnaní. S vašim súhlasom považujeme vaše uchádzanie o miesto aj vtedy za nevybavené, ak my, alebo vy, od zamestnania upustíte, so zreteľom na prípadné neskoršie zamestnanie.

Uvedenie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez potrebných osobných údajov nevieme žiadosť o miesto spracovať.

Naším základom pre uvedené spracovanie je podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy. Ak uzavrieme pracovnú zmluvu, spracúvame údaje na vykonávanie pracovnej zmluvy v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre našich zamestnancov.

Ak nebude uzatvorená pracovná zmluva, vaše údaje po ukončení procesu vybavovania žiadosti uchováme iba s vašim súhlasom.

Ak nám poskytnete citlivé osobné údaje (napr. údaje o zdravotnom stave), spracovanie sa bude zakladať na vašom súhlase.

Dodržanie zákonných požiadaviek

Aby sme mohli dodržať zákonné povinnosti, musíme alebo chceme za určitých okolností spracúvať osobné údaje. Takýto prípad nastane, ak určitý orgán verejnej moci požaduje od nás podklady, ktoré obsahujú vaše meno a kontaktné údaje, alebo ak u nás vykonáva kontrolu. Je tiež možné, že budeme vykonávať interné kontroly, pri ktorých sa taktiež môžu spracúvať vaše osobné údaje.

Tieto osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • dodržiavanie zákonných povinností vrátane nariadení súdu alebo orgánu verejnej moci;
 • opatrenia na preventívne zabezpečenie dodržiavania;
 • opatrenia na odhalenie zneužívania.
 

Spracúvanie na uvedené účely je potrebné na dodržanie zákonných povinností a pre naše oprávnené záujmy.

Ochrana práv

Spracúvame osobné údaje v rôznych konšteláciách, aby sme chránili naše práva, napr. pri súdnom, predsúdnom alebo mimosúdnom presadzovaní našich nárokov alebo pri ich presadzovaní pred tuzemskými a zahraničnými orgánmi verejnej moci alebo aby sme sa bránili pred nárokmi uplatňovanými voči nám. Tak napríklad môžeme vyjasniť naše vyhliadky na úspech v konaní alebo predložiť podklady určitej inštitúcii. Môže sa tiež stať, že budeme orgánom verejnej moci vyzvaní, aby sme poskytli podklady, ktoré obsahujú osobné údaje. Okrem kontaktných údajov dotknutej osoby spracúvame pritom v závislosti od konštelácie ďalšie osobné údaje, napr. údaje o postupoch, ktoré boli alebo ktoré by mohli byť dôvodom pre vznik sporu. Pritom môže ísť osobné údaje obzvlášť citlivej povahy.

Spracúvame osobné údaje na nasledujúce účely:

 • ujasnenie a presadzovanie našich nárokov, ku ktorým môžu patriť aj nároky podnikov, ktoré sú s nami spojené a nároky našich zmluvných a obchodných partnerov;
 • Ochrana pred nárokmi uplatňovanými voči nám, našim zamestnancom, podnikom, ktoré sú s nami spojené a našim zmluvným a obchodným partnerom;
 • Ujasnenie vyhliadok na úspech v konaní a iných právnych, ekonomických a iných otázok;
 • Účasť na konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej moci doma i v zahraničí.
 

Spracúvanie na uvedené účely môže byť potrebné na realizáciu zmlúv. Okrem toho je v našom oprávnenom záujme.